B E S L I S S I N G. i nemen tt ïringen aa iet de lei >ij schrij >-13 mede, idelijk voi lat een aai leggen dtefl )r.as. •gonnen. Wordt besloten te deponeeren. uSY) 4. jraen, weljB Conform het verzoek en de technische ad' viezen wordt "besloten tot het doen verwi, net de leis ren der hoornen» Ni jzering ïanals J de- -2-' 32,no,j op de pu- uitvoerir. rt a.s. erleend <r] stemd is 1 ot exploitj goederen, 1 ft van hetl rordeningl houw vari gen aan dl kend gerncl viseert di en wel t de achter} ge verzon de noodia en kleedi e vrijstelling der belasting wordt ver leend. 1/ e gevraagde ontheffing wordt verleend conform het advies van Bouw- en Woningtoe zicht, De vergunningen worden verleend overeen soiistig de hesluiten hiernevens gevoegd erji 56"oo e kt onder de nos. 1/469,1/478,1/488, L/492, 1/492. De hesli ssing op het verzoek fan M.de Jong ,no1/499 i-8 aangehouden, ter- "ijl no.1/482 i3 verleend in afwijking van iet advies van den commandant der Vrij™, brandweer van Soest gesloten wordt den Raad te adviseeren, naar aanleiding van het adres van de afd Bfearn-Soest van den Bond van Ned.Onderwi,; voor te stellen voorloopig nog niet te h sluiten tot sciioolvoeding en schoolkleer a&ngezien de noodzakelijkheid van een ma r8gel als gevraagd nog niet is gebleken 3^ v. Uk f i zers 4- ng 4t- t ti Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 104