*3 'V- 3 D 'H1- •3 ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. 5. Gemeentebestuur van Leersum J.L. v.d.Lichtx, llieuwesteeg 33 Soest Afd. Financiën ter secretarie lx Idem 26-l-*32 l5-2-'32 19-2-'32 Techn.Ambt. O.ïï. F. K, G.v.d.Veur,Ko- Loriieweg 22 5-2-'32 20-2-'32 20-2- 32 verzoekt adhesie te willen betuigen aan het door den raad dier gemeente aan Ged.ntl ten dezer provincie gericht verzoek om ovel te gaan tot herziening der salarissen var] burgemeesters, secretarissen en ontvangers! verzoekt wijziging van de hem verleende bouwvergunning voor den bouw van een enkelj dubbel en een blok van 3 woonhuizen, op hs perceel llieuwesteeg, kadastraal bekend ge] meente Goest in sectie A.2559 en met betrerocing tot de plaatsing dier woningen, zooals nader is aangegeven op de overgeleJ de situatie-tfeekening. De technisch ambte naar,belast met de leiding van bouw- en woi ningtoezicht adviseert toe te staan, dat woonhuis het meest noordelijk zal komen te] staan, zoodat' de volgorde alsdan wordt: enkel woonhuis, dubbel woonhuis en blok val 3 woningen. adviseert den naad voor te stellen de in ning der rechten die worden geheven ingevol ge de woon^af en- en woonsohe oen1' et aan een| of meer daartoe door B.en T. aangewezen ambtenaren op te dragen. biedt een overzicht aan der ten laste der] gemeente komende garantie-betalingen voor uitbreiding van waterleidingen, zulks naarl aanleiding van een dd. 17 Febr.1932 van de| II.V. Arnh,waterleiding Mij. ontvangen op gave van de verbruiken op de uitbreidinger| gedurende de jaren 1929»193^ en 1931* bericht omtrent afstand van grond door Houbaer c.s, ten behoeve van een verbindi«|| weg tusschen verl.Gcnoolweg en Verl.Postwl en adviseert daarbij c.m. de door dezen ge] stelde voorwaarde niet te aanvaarden. Voorl wordt er op gewezen, dat de heer van Hes over een en ander zal moeten worden gehoorl Aan dei verzoek verzoekt aanbrenging van een lichtpunt vol zijne woning ,Kbloniewet 24. De techn.ambt. wordt bi beiast met de leiding van O.W. adviseert niet to verzoek voorloopig niet toe te staan en te] wachten totdat een schema is vastgesteld voor uitbreiding der straatverlichting in de gemeente. 03 i Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 105