\A sü 'S Lgen aan lari Ged,n# jek om ove rissen van jntvangers arleende een enkel jen, op h« oekend ge i viel met woningen overgelegj sch ambte >uw- en ma ian, dat L komen te wordt sn blok va len de in- ven ingevo et aan een gewezen laste der ngen voor zulks naarl ?32 van dei angen op- ore i-ding er, 1931. nd door verbindiil erl.Postvief r dezen gej rden. Voor| van Nes den gehoon BESLISSING. Aan den Raad mededeelen met voorstel het verzoek voor kennisgeving aanite nemen onform het advies van Bouw- en Woning toezicht wordt besloten het verzoek in te willigen. Conform het advies der afdeeling wordt b sloten den raad voor te stellen. e- IBesloten wordt na kennisneming van de ci ^ers deze aangelegenheid nader te bezien de behandeling der begrooting 1933* besloten wordt het advies van den heer van Hes in te winnen. chtpunt vo LiConform het advies van Openbare Werken echn.ambt, l^ordt besloten voorloopig het verzoek iL^et toe te staan. taan en te]| tgesteld chting in J" bij ft w/lf AANMERKINGEN. Vermeiding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ft

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 106