•3J u>\. s s c "o ui. Ui. lok. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Minister van Onderwij s 'f e c hr.Ambt0V L.J.Rasch Techn.Ambt. 0'-■> 20-2-32 17~2-32 23-2-'32 17-2-'32 Idem Idem 19-2-'32 19-2-*32 geeft naar aanleiding van het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd. 8 Vebru. ari j.1. o.m. in overweging mejv.d.Broei voor het hoogste 4 maanden ziekteverlof te verleenen, derhalve tot 18 Juni 1J32> Jfoot wordt gewezen op de inogelijKheid om in de in voorbereiding zijnde verordening voor het openbaar onderwijs een bepaling op te nemen, dat de in art. 2 van het K.B. van 29 Januari 1934 3.23 voorgeschreven advie zen en rapporten niet worden gevraagd aan den behandelenden geneesheer, doch aan een door den gemeenteraad met die taak belaste! controleerenden geneesheer. bericht omtrent een mogelij ken verkoop val ongeveer loco M2 gronds, gelegen aan de Hij denlaan aan JiVos en adviseert daarbij te-I vens tot een ruilinf met genoemden Vos, te einde ter olaatse van het perceel D.lSlO i| Middehlaan op 20 meter te kunnen brengen. Bericht,dat zijn lastgever het perceel Krommeweg hoek Beckeriri^hstraat ,kad bekend! als sectie H.no.2269 voor of op 15 April 1932 in koop wenscht te ontvangen. fconforn aan mej verlof 1 |ot hel iï de ve wijs wo: wijst er naar aanleiding van het schrijve! van Hertzinger en Schimmel op, dat ter ver koop zouden kunnen worden aangeboden} 1. de gronden gelegen tusschen de jerceelei van Voorst en van Raay 2. de gronden gelegen tusschen de perceelei. Tabernal (D.1731) enD.l853* bericht omtrent de aanvrage dd. 1 Februar j.1. van den Centr.Bondvan Uederl.Post-Te legraaf en telefoonpersoneel inzake grond aankoop te Soestduinen. Vanwege de vaaghei der aanvrage wordt o.m. in overweging gege| ven om nadere gegevens te vragen, inzake den soort van te bouwen vacantiehuisjes et de oppervlakte van het benoodigde terrein' bericht ontrent de inrichting van een gy5 nastieklokaal en vraagt een door hem voor gestelde verbouwing der gymnastieklokalen goed te keuren alsmede machtiging tot uit voering van bedoelde werken. 3 CT> \atv Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 107