:hrijven L. 8 FebrJ v,d.Broea jverlof te L ^32 ¥oor; orn in de Lng voor mg op te [,B. van ren qdvie- -aagd aan ïh aan een ik belaste! rerkoop va>| aan de Mi larbij te en Vos, tel L D. I8l0 il brengen. lerceel cad bekend j 15 April 1 BESLISSING. Conform het advies van den Minister wordt akn mej.v.d.Broek tot 18 Juni 1932 ziehte vprlof toegekend, fot het opnemen van de gewenschte bepali K de verordening voor het openbaar onder ijs wordt tevens besloten. !et advies der grondcommissie zal ingewonnen. sorden i schrijve;] xt ter ver] )den; jerceelei 5 perceeleij 1 Eebruar pl.Post-Tei xke grond- ie vaaghei ïging gegej inzake ïuisjes el i terrein- an een gy' hem voor eklokalen tot uit' Goedgevonden wordt, dat alleen het ->er- :eel sectie H.no.2269 door den kooper iordt aanvaard. Evenwel zal aan den kooper worden medeg Leeld dat de gemeente voor den verkoop v iet perceel sectie H.no.164-4 ten opzicht ran den prijs van den grond alsmede van mdere verkoopvoorwaarden bij lateren aa Ikoop zich alle rechten voorbehoudt. Het advies der grondcommissie inwinnen. iesloten wordt de nadere gegevens te vra lëjen als door den Techn.Ambt.bedoeld. jMvorens te beslissen zal het advies van den Inspecteur LO worden gevraagd. e- an e n- Ml Mi x Jy Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ig Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 108