L 111. s s c "o tor. u> u> BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. De Erven de wed. Jv.Nelle,R* dam Brandraad van Soest Ideip 17-2-'32 !L<r^. Idem Xli Xl\ Comité werkverruié ly-2-'32 raing schildersbe drijf Afd.financiën ter secretarie G.Nuif,Korte Helm- weg 7» e.a. KORTE INHOUD. 20-2-'32 20-2-32 20-2-'32 Burgerl.Armbestuub 19~2-*32 Soest 24-2-*32 Jan.«32 verzoeken vergunning tot het mogen aan brengen van een reclameaithangbord zonder licht aan het perceel van den heer J.C.de Boer.Koninginnelaan 18. De inspecteur van politie adviseert de gevraagde vergunning te verleenen en merkt op, dat de deabetref. geude aanvrage niet door de Fa.van Nelle, doch door den heer J.de Boer behoort jte geschieden. adviseert den héér A.Tammer voor den pros tijd van 1 jaar te benoemen tot commandant| der Vrijw.Brandweer te Soesterberg. is van oordeel, dat de oude gemeentelijke ziekenauto goede diensten kan bewijzen bij] heidebrand en geeft daarom in overweging deze dienstbaar te doen maken voor de I Brandweer. verneemt gaarne de beslissing van het col i Aange: ge inzake het uitgebrachte advies betreffei cordee." de het aanbrengen eener claxon-sirene op Jizakeli, de Brandweer-motorspuit. jfloopig bericht de kosten van de bijslag overeenki stig het besluit van 12 Febr.1932, voor hai rekening te willen nemen mits de door de meente toegekende bijdrage met het bedrag dezer uitgaven zoonoodig wordt verhoogd. verzoekt in verband met heerschende werk loosheid zooveel mogelijk schilder werken te willen doer. uitvoeren. adviseert den raad ter vaststelling voor te dragen een ontwerp-besluit tot vaststel ling van retepercentages over 1931» verzoeken maatregelen te willen neipen, da de tuin,gelegen achter het pand van den hef1 Velleisamp ,W7eedestraat,worde opgeruimd ,op' dat een betere toegang van- en naar het stj tion Soestdijk worde verkregen, bij wijze van plein of plantsoen. Voorts deelen wij mede, te heoberi vernomendat huis en tuin zullen worden verkocht, teneinde ter plaat een blok winkels te bouwen en dat het monu' mentale gebouw, het z.g. "Kasteel" van Boei dreigt afgebroken te wordenwaardoor dót delte der gemeente zal worden ontsierd. De inspecteur van politie adviseert tot dj eigenaar een aanschrijving te richten,over eenkomstig artikel 21,lid 1 sub b der Alge' 1 meene Politieverordening. 4J 3 CR Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 109