nln. BESLISSING. Besloten wordt te berichten: a. dat de reglementen indruk zijn èn spoe dig zullen morden uitgereikt; b. dat art. 41 v/h reglement voor het jaar 1932 geheel vrijwillig door het personeel is uitgeschakeld; c. dat omtrent liet ontwerp reglement vootf georganiseerd overleg te gelegener tij; overleg met de organisaties zal plaats hebbea. De ontheffing art.8 bouwverordening word verleend conform het advies van bouw- en woningtoezicht en onder voorwaarde van storting van een bedrag ad f 272,24 in he wegenfonds. Van het ontheffingsbesluit zal binnen een maand na heden gebruik gemaakt moeter: worden. De vergunning wordt verleend, conform he jontwerp-besluithiernevens als bijlage gevoegd. Besloten wordt aan den Raad mede te uee- len dat het adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal is uitgegaan van de ver- eeniging van Hederl.Gemeenten. Van deze vereeniging is de gemeente lid. Het bestu 'der vereeniging heeft omtrent het adres ivooraf met hare leden overleg gepleegd. Op grond van het feit, dat de gemeente in de airesseerende vereeniging is verte genwoordigd achten B.en het overbodig het adres adkaesie te betuigen en steller den Raad voor Ie motie niet te beLandelei Zoodra de akte tot ruiling van grond is gepasseerd zullen de grenzen '"orden aange wezen. ur tan 2/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. caJ. <dL<aJL*s%A~4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 10