4' "33- BESLISSING. en aan- d zonder r J.C.de teur van rgunning desbetref. ,n Ne 11e, ort jte den pros ommandantl '6- sentelij ke lijzen bil irweging t de .n het colli Besloten wordt aan J.de Boer de vergun^ Ining te verleenen. jltet algemeene stemmen wordt A.Tammer te lesterberg benoemd tot Commandant van de ,jw.Brandweer aldaar ingaande 1 Maart a ian den Techn.Ambt.O.V. zal opgave ge vraagd worden van de kosten verbonden aan ie verandering der ziekenauto in een auto voor de brandweer. Aangezien de Claxon-sirene volgens het betreffei] jjbordeel van den Voorzitter nog niet nood* rene op jlzakelijk is te achten wordt besloten vooij* loopig de aankoop daarvan uit te stellen overeeruH voor hasi door de g st bedrag srhoogd. snde werk- sf werken .ing voor vaststeij 11. Aan de voorwaarde door het Armbestuur go steld zal worden voldaan. nerpen dal pan den hef jeruimd ,op iar het stf >ij wijze selen aij en tuin ter plaatj het monu' v an Roel .oor dót ;3ierd lert tot dl ihten,over der Alëe' Aan Openbare Werken te vragen of er nog childerwerken zijn welke voor uitvoering n aanmerking zouden kunnen komen. Wordt besloten. Besloten wordt den raad te advieeeren aan adressanten mede te deelen dat alles In het werk zal worden gesteld tot behoud dan het aesthetisch aanblik der omgeving Toor zoover dit de bevoegdheid van het Vollege van B.en Vd. toelaat. AANMERKINGEN. IV iv y i 3 j H. wAf Jj itib. U'S. y Ji P1 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van hef volgnummer in het omslag. cLt-eJU->^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 110