7 a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Minister van Defensie im. C.van Zij 11,te Soesterberg W. Xi4y. Ie Afdeeling ter secretarie Afd.Financiën ter secretarie XL N.V.Bouw- en adm. Mij.Dir. F.Gerrit H' sum. J.DrostHulpkeur ra-ester Soest 23-2-'32 19-12-'31 26-2-32 24-2-'32 11-12-'31 25-2-32 deelt mede, dat het verzoek om gebruik te mogen maken van de militaire badinrichting bij de Luchtvaartafdeeling door burgers uit Soesterberg, in verband met den dien3t bij de Luchtfraartafdeeling en de bewaking van gebouwen en terreinen ter plaatse niet kan worden ingewilligd. verzoekt definitieve vergunning tot het oprichten eener kuiperijop/in het perceel Verl.Postweg 81-83 kadastraal bekend alhiel in sectie E.B005* Blijkens mededeeling van den hoofdinspecteur v.d.Arbeidsinspectie te Utrecht, dd. 25 Februari 1932,no1187/ 472 behoeft het hem toegezonden ontwerp GEEN wijziging om de naleving van de eisch gesteld krachtens de Veiligheidswet niet onmogelijk te maken. biedt ter vaststelling aan de ontwerp-hin derwetvergunning voor het uitbreiden en wij zigen der bakkerij van ATammer.Banningstr 106, Soesterberg. adviseert den raad ter vaststelling voor te dragen een ontwerp-besluit tot intrek king der bestaande en vaststelling van een niaure regeling van de inning van leges ter gemeentesecretarie. verzoekt toestemming tot verkaveling der perceelen kadastraal bekend gemeente SoestH in sectie H.4773 en 4774, volgens overge legde situatieteekening De techn.ambtenaarbelast met de leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert voor I een gedeelte van het aangevraagde plan verjl gunning tot verkaveling te verleanen (advijl dd. 21 Jan.1932.no.21/1) Na gepleegd overleg met den heer van Nes adviseert de techn.ambtenaar belast met de! leiding van bouw- en woningtoezicht aanvta- I ger mede te deelen, dat hem in principe no{! vergunning zal worden verleend voor den boïjl ven ten hoogste 3 dubbele woningen op een nader in overleg met den ontwerper v.h. ui!' breidingsolan te bepalen plaats van de per ceelen sectie H.nos.4773 4n 4774. deelt mede met ingang van 1 Maart a.s. bedankt te hebben als controleur van het Soester Veefonds. dl 3 C CP Dagteekening en volgnummer. lil

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 111