y y/W A 7/^. y yjl 0 6 BESLISSING. ebruik tel nrichtingj urgers en dienst bewaking atse nietl tot het t perceel! end alhiet eling van] 3pect-e no.1187/ ntwerp de eischfj et niet twerp-hin den en wij anningstr ing voor intrek- g van ee:i leges ling der nte Soest! overge- e leidingl eert voor I plan verjl nen (advil van Hes st met dc -I it aanvta'j! Lncipe nojll or den boni n op een r v.h. uit'l an de pertl t a.s. van het (Notificatie. Iet schrijven den Raad mede te deelen. De vergunning wordt verleend overeenkom stig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. Het onfcwerp-besluit wordt goedgekeurd. Conform het advies wordt besloten den laad het voorstel te doen. Conform het laatste advies van bouw- en woningtoezicht zal aan de N.V. worden be richt. Van de mededeeling wordt kennisgenomen. Inverband hiermede wordt het besluit fan het college genomen in zijne vergade (ring van 21 Januari 1930 ingetrokken. Hiervan kennis te geven aan adressant. Udsl <y\f 1511 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 112