■3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. ,'etriouder Lodee- sen X vü. Techn.Ambt. 0. deelt mede dat hem verzocht is in de vergi dering de mogelijkheid te overwegen om aan de uitgetrokken werkloozen die na 25 Febru-1 ari 1932 hij openbare werken worden te wersj gesteld de gebruikelijke ki .dertoesiag bij werkverschaffing kan worden betaald. De voorzitter merkt 00 dat de regeling van 12 Februari 1932 alle toeslagen uitsluit, doch verklaart geen bezwaar te hebben aie regeling te wijzigen. zendt bestek en teekehing voor het bouwen van een wachtlokaal voor den autobusdienst aal te Eikenlaan op een terrein der gemeente' gelegen aan de Birkstraat hoek Ferd.Huycklai KORTE INHOUD. iBeslote J932 aar Ran de 1 ItellinÉ van f 0 leeftijc f 3«- Het be: Vervolg le oyenl lijn te^ '.C.Grot J.Meui Leiding jlngele1 Ls door .J.Rami i Jn e 11 i.A.Pr ii en f dekKii l.H. Vd met 2 f.G.IC.v j.J.O.W: f.C.M.V: 5. C.Th.' en me De gun? ,nschr i, '■>rden i Last me V 3 C CC Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 113