k i de vergd m om aan 25 Febru.^ ;n te werij isiag bij .d, ;eling van .tsluit iben o.ie :t bouwen iusii enst gemeente^ ■d.HuycKiJ BESLISSING. ■{Besloten wordt de regeling dd. 12 ?ebr. 1 32 aan te vullen met de bepaling dat aan de uitgetroK-cen werklooaen bij tewerk stelling bi.j O.*7. kindertoelage genieten Tan f 0,15 per dag en per kind beneden de leeftijd van 14 jaren met een maximum van f 3,- >er week. Het bestek wordt vastgesteld. Vervolgens wordt te 3 uur overgegaan tot }e openbare aanbesteding.Hamens het ooilege ijn tegenwoordig "fethouder K.Lodeesen en :.C,Groot, waarnemend secretarisalsmede J.Meurs,Techn.Ambtenaar belast met de eiding van Openbare 'Verken. Ingeleverd -'.ijn 8 biljetten Ingeschrever s door: •J.Rama en G.v.d.Broek,Verl.Koloniew.9 voor f 752.- .J.KetsKorte BrinKW.27 f 666.66 .A.Prinsïlikènlaan 3 H f 830.-, en f 25«- lager,indien geen ruberoid-be dekking wordt geëischt .H.v.d.Hoex, Heuvelweg 13 roor f 743, met 2 weken verlenging van oplevering .G.M.v.d.Berg, Bpoorstr.28 voor f 945.- .J.h.WijnandsBirkstr.31d voor f 793«~ .C.M.Visser, Molenstr.4 voor f 97°» C.Th.'7ijnands,V.Lennepl. 10 f 932.- en met gelijksoortige dakbedekking f 898.- 1e gunning wordt aangehouden, terwijl de |nschrijvingsbiljetten om advies in hande 'rlen gesteld van den Techn.Ambtenaar be [last met de leiding van openbare werken! Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. IP A/nk-exihw i/ba l AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 114