VEPGADEUKG van Burgemeester en Wethouders met de Commis sarissen der K.V. Centrale Slachtplaats op Vrijdag 26 Feb'ruari 1932 des n.m. 2l uur. UI ;en Voorzitter: Mr. G.Deketh. Secretaris: J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de beide v ethc 'ders alsmede de Commissari dor K.V. Centrale Slachtplaats Zoetelief, J.Floor, P.A. de Bruijn, H. van Klooster en Kr. J.H. van Doorne. De Voorzitter deelt mede het noodig gevonden te hebben de commissarissen der N.V. in de vergadering uit te noodigen ter bespreking van enkele zaken. Vooreerst wenscht de Voorzitter te vernemen of de vergade ring van commissari-sen het gewenscht acht de mogelijkheid te openen, dat deer den grossier in vleesch op dagen en tijden dat geen gewone slachtingen worden verricht, op het abattoir groote aantallen dieren zal slachten. Indien de commissarissen van oor deel zijn dat de E.V. met deze massa slachtingen gebaat is zijn B. en W. bereid den Haad voor te stellen de verordening regelen de de heffing van keurloonen te wijzigen door een reductiebepa ling daarin op te nemen. De Voorzitter van den raad van Commissarissen de heer Zoetelief, deelt mede, dat het belang van het slachthuis gediend is wanneer met den grossier Vos een overeenkomst kon worden gesloten. ITij geeft den Voorzitter in overweging de verordening geldende in de gemeente Ede als basis te nemen bij het bepalen der keurloonen. Hiertoe zal worden overgegaan. Vervolgens vraagt de Voorzitter te willen bevorderen dat de gemeente in het bezit komt van een officieel geteekende rooster van aftreding der commissarissen, teneinde regelmatig te kunnen nagaan of de aftredingen en benoemingen op tijd geschieden. De heer Zoetelief doet de toezegging spoedig voor inzending van den rooster te zullen zorgdragen. De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat ter secretarie geen verzoek is ingekomen van eene zekere Klashorst om in deze gemeente een worstfabriek te mogen stichten. Wel heeft de heer de Winter hem er terloops over gesproken. Spreker vraagt thans aan de heeren commissarissen of de H.V. bereid is aan de gemeen te toe te staan de concessionaris van de op te richten worstfa briek te vergunnen buiten de slachtplaats dus in eigen fabriek te slachten. In het bevestigende geval zal de overeenkomst moeten wor den gewijzigd als ook de verordening ingevolge de Hinderwet. De heer Zoetelief doolt namens de commissaris de N.V. absoluut afv/ijzend staan tegenover abattoir. Het Bestuur is met de concessionaris en mede,dat slachtten buiten Het in onderl.ande- ling tot stichting van de dat daarin de slachtingen worstfabriek naast kunnen geschieden. de slachtplaatszoo De Voorzitter Vermelding Aanduiding van het dossier waarin het cf-nV nf r\e> yaaV is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 116