26 Februari 1932 "De Voorzitter zegt dat B. en Wbij de behandeling van een eventueel verzoek tot oprichting van een worstfabriek rekening zullen houden met de mededeelingen hieromtrent door de commissarissen gedaan. Alsdan stelt de Voorzitter de vraag of de iï.V. niet zou kunnen besluiten de regelmatige contrdle op de financiën van de slachtplaats en het opstellen der jaarstukken op te dra gen aan liet Verificatiebureau der Vereenigihg van Hederland- sche Gemeenten onder bepaling, dat de daaraan verbonden kos ten door de N.V. en de gemeente ieder voor de helft worden gedragen. Deze vraag is door het College reeds schriftelijk gesteld De heer Zoetelief deelt mede, dat de vergadering van Commissarissen nog niet is gehouden doch dat spoedig antv/oord kan worden tegemoet gezien. Ilij zou echter willen vernemen hoeveel de kosten zullen bedragen. Bij voorbaat wenscht hij op te merken, dat gebleken is dat het Verificatiebureau ten aanzien van de afschrijvingen te ver gaat met als gevolg dat de aandeelhouders geen rente trekken van hun geld. Hiervoor zal eenig overleg noodig zijn wanneer tot de opdracht wordt besloten. Daarna brengt de Voorzitter in verband met een door de Politie opgemaakt rapport betreffende de plaats gehad hebben de slachting van "een stier" op het abattoir enkele punten naar voren, die naar hij hoopt ce aandacht zullen hebben van de commissarissen o.a. het niet voldoende afsluiten van de slachtplaats cn erf na afloop dor werkzaamheden waardoor het mogelijk is dat een ieder de slachtplaats kan binnen gaan, alsmede het aanwezig hebben van voldoende en doelmatige bedwelmingsmiddelen. Hierna sluiting der bijeenkomst. De Secretaris, De Voorzitter, Vermelding Aanduiding van het dossier waarin het cftib- At> Taal/- ic

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 118