"o lil. .16. lik. Hf. lx BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Groepscomité B.K. Verkenners te Soest. Commissaris der Koningin in de Prov. Utrecht. 25-2-'52 N.V.Handelmaat schappij Devera Automaten. Hillegersberg 5-2-'52 Gemeente-ont vanger li- Bestuur Woning stichting "Ons Belang" te Amersfoort Idem. 29-2-'52 24-2-'52 10-2-52 K O'R TE INHOUD. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte op 6 Maart a.s. De inspecteur van Politie adviseert de vergunning onder voorwaarden te ver- leenen. zendt om bericht een schrijven van G.H.A-.Simon dd. 24 Februari j.1.,waarin deze zich er over beklaagt, dat hem geen grond in erfpacht is gegeven. De toe lecte vraagt namens J.v.d.Broek toestemming tot het aanbrengen van twee winkelauto maten aan het perceel Kerkstraat 28. De Inspecteur van Politie deelt bij schrijven dd. 25 Pebr1952La.D.no44/4 mede, dat geen bezwaren tegen inwilli ging van het verzoek bestaan. maakt bezwaar tegen het verzoek van B.er. W dd. 5 Februari 1952, 4e Afd.no.184 om een bedrag van 545,= in de gemeente kas te stctten wegens te hoog in uit gaaf in de grondbedrijfsrekening 1926 gesteld salaris aan J. van Arkel. Aan de de Baai erfpaa zien h: gronde] voor a Tegen geen bi geeft de bij schrijven van B. en W. dd. 12 Januari 1952, 4e afd.no.246/5 ge vraagde inlichtingen inzake huurachter stand Besloti doen ii ten he' meente Hieromi in te Voorts Woude 1 het scl !Beslot< te ricl op afdc het inl nog me< maakt bezwaren tegen de redactie der ove i senkomst van geldleening dd. 50 Juni 19)1 en verzoekt een onderhoud met BurgemeeS' ter en Wethouders. Het onc Vrijdag De Afdd een te£ In de c Belang te beri zullen Den Vei noodige w E E 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 121