houden van riseert de te ver in van 1 waarin at hem ;even. BESLISSING. De toestemming tot het houden der col lecte wordt verleend. stemming inkelauto- aat 28. lt bij .D.no.44/4 inwilli- ?k van B.er. ■no.184 om gemeente- in uit- .ng 1926 :el Aan de Ged. Staten te berichten, dat de Raad aab reclamant geen gronden in erfpacht wenscht uit te geven, aange zien hij niet in staat wordt geacht gronden in cultuur te brengen en daar voor absoluut de middelen mist. legen plaatsing der automaat bestaat geen bezwaar. Besloten wordt bij den Raad stappen te doen in dit bijzondere geval te beslui ten het bedrag voor rekening der ge meente te nemen. Hieromtrent het advies der Pin.Commissie in te winnen. Voorts wordt besloten J.H.G-van der Woude te verzoeken antwoord te geven op het schrijven van 5 Pebr.j.1. en W. dd. Besloten wordt een krachtig schrijven /3 ge- !*e richten, waarin wordt aangedrongen urachter- !°P afdoende maatregelen, noodig voor |het inhalen van den huurachterstand en nog meer ter voorkoming van huurschuld, ie der ove 3 Juni 19;-* Burgemees' Het onderhoud zal worden toegestaan op ^rijdag 11 Maart a.s. des n.m. 2 uur. He Afdeeling Financiën wordt opgedragen een tegenrapport samen te stellen. In de oproeping van het Bestuur van Ons gelang zal verzocht worden vóór Vrijdag "te berichten, welke maatregelen genomen ztulen worden tegen de huurachterstand. en Verificateur Janssen tevens uit te noodigen. 3 xxh. /U At 4 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 122