•1 a lïïï. g "o lx. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. D. v.d.Berg Steenhofstr.4}a Soest M.Scheffer Soesterberg. 150. K.Gravemaker Soest 2 31. Hendrika Weste mei jer. Soest ijl. Gemeentesecre taris 3 i Afd. Financiën. 15H- N.V. 't Haedt- huys Amsterdam 24-2-yz 23-2-' 4-1-32 Jan.'52. 29-2-32 9-1-32 25-2-32 KORTE INHOUD. verzoekt ontheffing van het bepaalde bij. artikel 13 der bouwverordening voor den aanbouw van een bakkerij aan het perceel Rademakerstraatkadastraal bekend gem. Soest, in sectie E. no.19.39» De technisch-ambtenaarbelast met de leiding van Bouw- en woningtoezicht ad viseert de gevraagde ontheffing tot op een afstand van 2,50 M.uit de achtererf afscheiding te verleenen. deelt naar aanleiding van het onderhoud met den gemeentesecretaris mede, wie de koopers zijn van het aan de Luit.Koppen laan verkochte perceel E no.20}1. vraagt verlof voor den verkoop van alco holvrijen drank in de midden voorlocali- teit van liet perceel Vredehof straat 6. vraagt verlof tot den verkoop van alco holhoudenden drank anderen dan sterken drank in de benedenvoorlocaliteiten van het perceel Koninginnelaan 3Ö,kad.bekend als sectie H no. 4886. zendt declaratiën tot een totaal bedrag van 250,23 wegens bij voorschot gedane kleine uitgaven voor de gemeente over 19^1. herinnert aan de toezegging van B. en W. in het antwoord op het afdeelingsverslag begrooting 1932 om met nadere voorstellen te komen inzake het onderhoud van wandel plaatsenen plantsoenen (aanbesteding) verzoekt te mogen vernemen of plaatsing van de advertentie in den grooten reis gids der NederlSpoorwegen voor de a.s. Zomerdienst moetworden gehandhaafd. Confor ambten bouw de gev Bij he dracht met de Het ve beslui Het ve beslui De voo 250, Aan Op plan v spoedi Beslot advert t) D C a> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 123