JrZrT* ft I\J: paalde bij voor den ?t perceel eend gem. met de :icht ad- 5 tot op ichtererf- «nderhoud v/ie de .t.Koppen- H. van alco- orlocali- raat 6. an alco- sterken iten van ad.bekend 1 bedrag ot gedane e over Ben V/ gsverslag Dorstellen an wandel- ading) Laatsing an reis de as af d BESLISSING. Conform het advies van den technisch- imbtenaar,belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht wordt besloten de gevraagde ontheffing te verleenen. Bij het passeeren der akten van over dracht van den grond rekening te houden met de namen der koopers. Het verlof wordt verleend conform het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. Jïet verlof wordt verleend conform het besluit hiernevens als bijlage gevoegd, De voorschotten ten bedrage van totaal 250,25 worden goedgekeurd. Aan Openbare Werken vragen omtrent het plan van aanbesteding der plantsoenen spoedig rapport uit te brengen. Besloten wordt in de zomerdienstregeling advertentie op te nemen als voorheen. een y\j' iit/f: IA e>J{ y(/' y '1. AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. (CA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 124