"7- IL L uS\ s s c J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 1 Js\ Centr. Bur.voor Yerif. en Fin.Adviezen eer Ver.van ^edGemeen ten te s-Gravenhage25-2-'52 Li Techn.Ambtenaar O.W. Secretaris Afd. Financiën. 25-2-'}2 29-2-52 13 J.H.Benschop Soest 28-2-32 KORTE INHOUD. zendt rapport betreffende de controle van kas en boeken van den gemeente-ontvanger over het 1e kwartaal 19J2. bericht omtrent het aanbrengen van ijzere:] raamwerken aan het gymnastieklokaal der o.l. school in de Kerkebuurt en deelt mede, dat de totaalkosten 50,- zullen bedragen. In verband met het ingediende rapport van 19 Februari j.1. no.547/2 in zake uitbreiding van het gymnastieklokaal wordt evenwel geadviseerd voorloopig niet. tot het aanbrengen van bedoelde raamwerk el te besluiten. biedt ter behandeling aan de ontwerp be- - sluiten tot vaststelling der pensioens grondslagen van J. van der Wal,hoofd der openbare U.L.0.schoolalsmede die van de navolgende onderwijzers, mej.C.J.van Beemen,J.Ph.Hoek,J.R. van 't Hof,E.Hof stee, C. J.Knop,raej .II.A.C.Oosterhof en mej. A.E.Rupp. ftan de. van he ge van stand vorder Beslot' te gev adviseert van de kohieren voor betaling vil het recht voor ophaling van asch- en vuil] nis over 1952 een aantal personen af te voeren, die door vertrek of anderszins van de ophaling vanaf 1 Januari 1952 geen gebruik hebben gemaakt, tot een totaalbe drag van 110,=, zooals op de bijlage bij het ontwerp-besluit (Mrt 1952,4e afd' no. 179) is aangegeven. dringt namens het R.K.Kerkbestuur aan op het doen aanbrengen van een lichtpunt bij de Kerk, ingevolge de gedane toezegging b' schrijven van B. en W. dd. 14 Dec.1951» afd. i, nr. 2287. De pen; vastge; J.van 5680 Mej.C.. 1951 J.Ph. J.E.vai 1584 E.Hofs" 1875 C.J.Kn< Mej .11. x 1607 Mej,A.] 1770 Gonfon Aan dei ken de reorgai ling v£ Beslott straati tot stt met de t) 3 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 125