Ai BESLISSING ntröle van ontvanger lan den Gem.Ontvanger onder toezending van het rapport te verzoeken het colle- Ige van bericht te dienen omtrent den stand van zaken ten aanzien van de in vordering der belastingen. van ij zere:" kaal der deelt zullen gediende .547/2 in- tieklokaal oopig niet raamwerkei twerp be- nsioens- hoofd der die van CJvan f,E.Hof- hof en mej. Besloten wordt voorloopig geen uitvoering te geven aan het werk. Be pensioersgrondslagen worden als volgt vastgesteld J.van der Wal,ingaande 1 Juli 1951 5680,= Mej.C.J.van Beemeningaande 1 November 1951 1475,= J.Ph. Hoekingaande 1 Maart 1951 ƒ2576, J.R.van 't Hof, ingaande 1 October 1951 I 1584,= E.Hofstee, ingaande 1 December 1951 1875,= C.J.Knopingaande 1 Mei 1951 f 5220,= Ie j .11.A.G.Oosterhofingaande 1 Aug.1951 1607,= Mej.A.E.Rupp ingaande 1 Januari 1951 1770,=. ifonform het advies wordt besloten. Aar. den Techn.ambtenaar O.W. te verzoe ken de indiening van het rapport tot reorganisatie van den dienst van opha- ®ng van huisvuil te bespoedigen. betaling vi_ 1- en vuil] sn af te srszins 1952 geen totaalbe- bijlage 52,4e afd. xt aan op Besloten wordt met de uitbreiding der ntpunt bij si raatverlichting te wachten tot na het szegging b tot standkomen van het nieuwe contract 3C.1951lmet de P.U.E.M. lij* 0//^ uH. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. \>-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 126