ff c B BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN B Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Centraal Veri- ["icatiebureau. s-Gravenhage 29-2-32 zendt rapport van de op 9 Februari j.1. plaats gehad hebbende controle van de kas en administratie van het gasbedrijf. De Wethoi Ir ent hel dienen lm- Bestuur der Gymnas en Athletiekver L.D.O.te Soest. tiek- 19-2-'32 vraagt toestemming tot het houden van een loterij ten bate van het aanschaffen van toestellen,enz De Inspecteur van politie rapporteert geen bezwaar te hebben tegen inwilliging van het verzoek als vallende binnen het bereik van art.1 der Loterijwet. De toest€ verleend in- Techn.Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht 1—3— 32 deelt mede, dat P.Hornsveld, de Zoom 7 ontheffing behoeft van het bepaalde bij artikel 8 der bouwverordening, voor den aanbouw van een locaal aan zijn woonhuis, gelegen aan de Zoom, kadastraal bekend gem. Soest, in sectie F.793* Geadviseerd wordt de noodige ontheffing te verleenen. De onthef plichting XHi. Tehuis voor allee staande Blinden. Wolfhezen. n- 17-2-'32 verzoekt toestemming tot het houden van een collecte in Mei of Juni a.s. Het advies van den Insp.van politie is dubieus De toest Van het zeer vee den gehoi houden mi waardoor collecte] staan. X Afd. Financiën. 2-3-'32 stelt voor om voor 1932 het subsidie te bepalen op 200,=voor a de Soester Turnclub te Soest. b_ de Algemeene Soester Turn- en Athle- tiekclub A.D.O. te Soest en c_ de gymnastiek- en Athletiekvereeniging "Soesterberg" te Soesterberg. Voor 193: 200,= i XVT. Ged.Staten van Utrecht 23-2-'32 vraagt toezending in tweevoud van alle regelingen werkverschaffing, werkverrui ming enz., ook van die welke aan reken- plichtige instellingen zijn getroffen. Aan de ci door toez hruari j\ worden vo Deze rege net de be vacantieb t) 3 C CP *0 Dagteekening en volgnummer. \<iO. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 127