J/VoP Jt Zty /pjtj i j.1. n de edriJf van een fen van eert lliging en het oom 7 de bij or den oonhuis, ekend effing en van ie is die te thle- eniging alle verrui- n reken- ff en. BESLISSING. De Wethouder van het Gasbedrijf zal om trent het rapport nader van bericht dienen. De toestemming tot de verloting wordt verleend De ontheifing wordt verleend zonder ver plichting tot betaling in het wegenfonds •e toestemming wordt geweigerd op grond van het feit dat den laatsten tijd zeer veel collecten in de gemeente wor den gehouden, die niet direct verband houden met de nooden van ingezetenen, waardoor het gewenscht wordt geacht, collecten als de onderhavige niet toe te staan. Voor 1932 wordt de subsidie bepaald op 200,= voor elke vereeniging. Aan de circulaire van de Ged.Staten zal aocr toezending der regeling van 12 Fe- ruan J.i. zooals deze is gewijzigd worden voldaan. mo+3"eSeling zal nog worden aangevuld van. bepaling dat aan de bouwvakarbeid vacantiebons zullen worden verstrekt. 1 7/fc. <^A) link. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. irs 1/ eCcxkvwf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 128