OHJ. MD- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. iU>. Wethouder Lodeese n. brengt ter tafel een verzoek van de Alge-, meene Ned. Bouwvakarbeidersbond alhier, om aan een tweetal arbeiders die van de Landarbeidersbond naar hunne Bond zijn overgegaan en ten gevolge daarvan een la gere uitkeering uit de werkloozenkas trek ken een toeslag te verleenen tot 12,=, zijnde het bedrag dat de bouwvakarbeiders uit hunne werkloozenkas als uitkeering ontvangen. Besloten te verzoel van 12 Pel voorzienii te willen 4^ Inspecteur Lager Onderwijs. 1-J-'J2 bericht omtrent de aanvrage van het hoofd" der openbare U.L.0.school tot inrichting van het Je (en 4e) leerjaar aandie school en deelt daarbij mede, dat de aanvrage tot een bedrag van 2400,= kan worden teruggebracht Besloten aan te vr, J.A.Gaarlandt c.s 2-J-'J2 verklaren dat zij voor hun kinderen openbaar onderwijs wenschen en vragen in verband met den grooten afstand naar de 3.L.scholen aan de Beetzlaan en in de ferkebuurt, de stichting van een o.l. school in het centrum van de buurtschap Hees Aan openb onderteek de afstan scholen K het resul uit te br Notaris Dammers. sendt ter goedkeuring de voorwaarden waaronder op 15 Maart 1952 "tot openbare verhuring van eenige perceelen wei- en hooiland van de gemeente zal worden over gegaan. De ontwei keurd Voorzitter deelt mede, dat hem door inwoners te Soesterberg verzocht is de straatverlich ting uit te breiden langs de Banningstr. vanaf Station Soestduinentot aan het juis waar de verlichting reeds is aangebracht' In 1929 zijn van de P.U.E.M.als kosten opgegeven 596,= met 16 overhangende lat taarns. Spreker vraagt het oordeel der vergadering. Aangezier oordeelt verlichti spoorweg- het woonv Besloten prijsopg? lA-l. T e chnamb t ena ar Bouw- en Woning toezicht biedt ter behandeling aan eenige verzoekt om bouwvergunning met de daarbij behoorei de teekeningen en bescheiden. De vergui boekt onc 1/504,1/; de nrs 1/ Het ver: nx. 2/19* serre gei leend u> V n c Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 129