4 dat achtex de mee- ng nie:; geraeer- g niet bedoel- n, opdat de kv)a- u kun- itschr het 932. uit- g voor 1932. ig te tot BESLISSING. Besloten wordt den Minister mede te dee-- len dat dit jaar bij den aankoop van kolen aandacht, zal worden geschonken aan d en wensch tot gebruik van kolen van Neder land sche mijnen, er. dat het college berend is ibe dezer zake zoonoodig overleg te ple gen niet de Rijkscommissie '7 erkv er ruiming Besloten wordt den t echn.anbtO.J. te machtigen tot uitschrijving eener openba aanbesteding te houden op 22 Januari a.s des namiddags 3uur. Ch V. Besloten wordt den techn.ambt. te mach tigen tot uitschrijving eener openbare inschrijving op 22 Januari a.s. des namic. dags 3 uur. "rordt goedgevonden. Ji' xiL0. I9 2M4. Vermelding indien van hel uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ^Aj' v 1 111, "3 J C J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 12