<5 Jr\ y\r de Alge- ilhier .e van de l zijn i een la- ikas trek 12,-, irbeiders ering .et hoofd ichting e school vrage orden eren agen in aar de n de o.l. tschap den lenbare ïi- en len over- te iverlicb ïingstr. het juisj jebracht ;osten rende lat ïl der verzoek behoorei BESLISSING. Besloten wordt het Burgerlijk Armbestuur te verzoeken alsnog isi&Hi/der regeling van 12 Februari 1952 ten aanzien van de voorziening der werkloozende toeslag te te willen verleenen. /gedurende het bestaan Besloten wordt aan den raad een crediet aan te vragen groot 2400,=. Aan openbare werken op te dragen van ied onderteekenaar van het adres na te gaa de afstand van de woning tot de openbare stholen Kerkebuurt en Beetzlaan en van het resultaat van het onderzoek rapport uit te brengen. De ontwerp-vcorwaarden worden goedge keurd. ?re a Aangezien dit weggedeelte niet is bewoon» oordeelt de vergadering het beter straat verlichting aan te brengen vanaf de spoorweg-overgang tot aan den ingang van het woonwagenkamp. Besloten wordt voor dit weggedeelte Prijsopgaaf te vragen bij de P.U.E.M. De vergunningen worden verleend en ge boekt onder de nrs. 2/195,1/495, 1/505, 1/5041/505 de nrs l/502 en 1/501 worden aangehouden Het verzoek van C.H.A.van Brummelen nr. 2/194 wordt wat betreft de aanbouw serre geweigerd en aanbouw bakkerij ver leend. \ft~ y*J' lh\h- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 3 i5u/ ft

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 130