B e J? "o bSl. 2/5" V irH. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter hed.Staten van Utrecht W*v.Breukelen Beckeringhstr15 Soest Techn.Ambt. 0.'"?. i6-h-'31 23 32 10-3-'32 brengt de vergadering in herinnering hejclnform d schrijven van de N.V. \rnh.'7aterl.Mi j 28 Augustus i981> afd.no2156-z sluiting van het woonwagenkamp aan de hoi buis der waterleiding en verwijst naar k schrijven van 11 Wei 1931» (Moet zijn 11 Mei 1929)» waaromtrent nog geen beslissi; is genomen. De Secretaris teekent hierbij het v gende aan: "Eeenige weken geleden is deze zaak door den 3urgemeester met de. >9ir. besoroken en de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn van uit de leidingen O) he.t terreir. der waterleiding een aftakking 'te maken naar het woonwagenkamp, ïïierop is geer "■oord ontvangen. Zou het aanbeveling verdienen den Techr. Ambtenaar O.1?, op te dragen te onderzoek! of het mogelijk is aan de 3traat zoo die mogelijk hij het pompstation een drinkens| met kraan aan te brengen gelijk als 00 terberg geplaatst. De woonwagenbewoners kunnen voor hun gezinnen daar water haie: en hun paarden uit de bak laten drinken.' deelen mede dat het hun college noodzak! lijk voorkomt, dat de tot het grondbedri; behoorende gronden, die niet als bouwter rein in exploitatie zullen worden gebrac, naar den algemeenen dienst der gemeente worden overgebracht. wordt bes igen ee de mogeli dTinkenéb verzoekt aanleg van waterleiding in Krommewegrs zulks ten behoeve van een hieuw te bouwen perceelen aan dien weg derj 11- zendt declaratie wegens voorgeschoten k ten van verblijf te Hillegom,"'aalwijk ec Sharlois, in verband met het bezichtigen van zweminrichtingen. Besloten te laten pim in 0 ha id daar ceelen ni me.rking z Deze bes Skaten na vin 16 He Ten eind gen aan d djfn zal a situatie! Ie deels ter manda In dit t. Voorzittt sèhri jver z£l worde ke in de zAjn vooi tot het c van een 2 he t naar mete ter ierzpek i Giiflmi ssi (J 3 C A-V* Dagteekening en volgnummer. -p- KORTE INHOUD. n i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 133