lixL /Mjr B E S L S S I N G. AANMERKINGEN. Conform de aanteekening van den Secretari 7ordt "besloten aan Openbare Werken op te Idragen een onderzeek in te stellen naar le mogelijkheid tot het plaatsen van een |drin^enóhak met kostenberekening. als op 5l lewoners .ter haie:^ drinken/' gesloten wordt deze aangelegenheid voorl te laten rusten totdat het uitbreidings olm in ontwerp gereed is, teneinde aan d n gebrac._ hand daarvan te oordeelen, welke grondper olelen niet meer voor exploitatie in aan merking zullen komen. Deze beslissing mede te deelen aan de Ge sjaten naar aanleiding van hun schrijven van 16 Hovember 193I »3e afd.no.37^^72686 Ten einde te kunnen nagaan hoeveel wonir gen aan den hrommeweg gebouwd zullen wor dln zal aan adressant overlegging van eer sltuatieteekening worden verzocht. De declaratie wordt goedgekeurd en wordi tir mandateering doorgezonden. In dit verband wordt öp voorstel van der Voorzitter besloten aan de Commissie een slhrijven te richten waarin haar gewezen zal worden op de financieele bezwaren we he in de eerste toekomst aanwezig zullen zijn voor verwezenlijKing van een plan tot het oprichten en in exploitatiebreng van een zweminrichting, met de vraag of het naar haar oordeel niet gewenscht is me ie ter besparing van kosten aan het on derzctek verbonden, de bemoeiingen der Clmmissie voorloopig op te schorten. oopig e d. en Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk o? de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 134