zn. 3 zpn5V M M" Vw). BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. fi) II.V. P.U.E.M. Afd. Financiën ter secretarie P.Kuiper ,meteropnej- 8-2-'32 mer-gasophaler gasbedrijf Soest T e chnArnb tB duw - en Woningtoezicht Techn.Ambt. 0/7. %Ml. Leger des Heils tix. wijkverpleging "Huis ter Heide" i kechn.AmbtO.W. 29-12-'31 11-1-«32 19-2-»32 en 3-3-*32 20-1-32 19-2-'32 4-3-f32 KORTE INHOUD. zendt naar aanleiding van gehouden besprl kingen een ontwerp van een nieuwe straatve li chtingsovereenkomst. deelt mede, dat in afwachting van een nog nader aan den raad te doen voorstel ih de begrooting 1932 een post van f 600.- is ui getrokken wegens koaten v an het preventief brandweertoezicht verzoeict ontheffing van het in art.30 wer lieden-reglement gesteld verbod van het ui oefenen van nering. biedt ter behandeling ^an eenige verzoeke om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. zendt declaraties betreffende de kleine uitgaven over het 4e kwartaal 1931» ee totaal bedrag van f 156,03. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte in Haart 1932. De Inspecteur van Politie adviseert de unning voor 3 dagen te verleenen. verzoezt toestemming tot het houden van ejif)e toes' collecte spe.oajesdag) op 5 en 16 Hei 1931 De Inspecteur van Politie adviseert de gunning onder voorwaarden te verleenen. Ka erns' o(vereenk< dcor den mnanciëi gevoerd, stellen keuren ei dje P.U.E. [ierontj in Openl oor 19^ nmiddei ie steli weer Soei door hem cjatie toi ■Bij de 1 leggen d< dcor den ■Beslotei Iraagde we vergi komstig c er geboei li'511 en Jb 3 voori ei ander dje decla] dpteerini dtën. )e toes" zendt advies betreffende uitbEtaling van ien onderhoudstermijn van het schilderwerk opgedragen aan J.van Scliaik.ad 25/» =f 92>,c! !,c taling moet—airs—vo-lgt-wvcrrden verairt* [1 ot ui tl 3 C CD "O Dagteekening volgnummer. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 135