7 BESLISSING. ;n "bespre straatve eu Ia ernstige bestmdeering van i e concept- ereenkomst en de bespreking dienaangaa door den Burgemeester en den wethouder v^ Tiinanciën te Utrecht met de administrat gevoerd, wordt besloten den raad voor te stellen de ontwerp overeenkomst goed te keuren en het college te machtigen deze de P.U.E.M. aan te gaan. ■Hieromtrent het oordeel van de üommissie van Openbare ""erken en Financiën inwinnen i een nog 1 ih de - i s ui •eventief nde n r iet li rt30 wer m het ui verzoeke i noodige kleine Ltot ee oor 1932 wordt een regeling overwogen, nmiddels wordt besloten den raad voor Bte stellen aan den Commandant der Brand weer Soest voor het preventieve toezicht door hem in 1931 uitgeoefend een gratifi catie toe te kennen van f 250.-. Mij de voordracht aan den Raad over te leggen de overzichten der werkzaamheden dpor den Commandant verricht. ■Besloten wordt tot wederopzeggens de ge ▼raagde ontheffing te verleenen. ■ie vergunningen worden verleend overeen «ernstig de besluiten hiernevens gevoegd er geboekt onder de nos. 1/471» 1/4-91» 1/511 en 1/511. voorstel van den Voorzitter die een en ander heeft onderzocht wordt besloten de declaraties goed te keuren en ter man- d^teering te geven aan de afdeeling Finar dlën. len van |)e toestemming word", verleend, jrt de vel Len van Mei 193ij jrt de eenen Ling van .lderwerï t sf 92,5 1 verarF 5e toestemming wordt verleend. ■ot uitbetaling van f 92,5® wordt beslolen. 'f lb At' uhü. IS 3 C Af lb. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 3? AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 136