BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. HAH30houtbouw Hardinxveld Secretaris v/d On dervii j sraad lA(). Techn.Ambt .0 4-3-'32 3-3-'32 3-3-'32 Dir. Keuringsdienst Vee en Vleesch, ''iint er 2-3"'32 K.C.van Nes.Land- scliapsarchi tect Apeldoorn K.C.van Nes 3-3~'32 5-3f 32 KORTE INHOUD. deelt mede te hebben vernomen, dat geen toestemming aal worden verleend voor den bouw van een week-end gebouw in de omge ving van Soestduinen en aouden het op pri stellen indien in deze omgeving bouwterrei nen werden aangewezen voor den bouw deaer gebouwtjes. Voorts zoude gaarne worden ver I nomen de prijs van den grond en het mini mum oppervlak, hetwelk voor dit doel is te noodigd. Aan de e van e edoeld rage af en geno: deelt in verband met een schrijven dd. 1 iHilotific Maart 1932 van het bestuur der Engendaal- 11 school mede, dat de conferentie van 7 Maaiï a.s. tot nader schrijven van de zijde vanj den Onderwijsraad wordt uitgesteld. adviseert ie aanstelling van fh.de Boer, WBeslote opzichter bij ooenbare werken on arbeids-1 Bragen T contract te wijzigen in een aanstelling inl lijk opz dien vorm dat de betrokkene t.z.t. pensioel igaande 0 rechten kan doen gelden. [bij arbe ie gaan I7 Decem adviseert over te gaan tot het huren van ^Ran den een ruimte van het koelhuis der N.V.Central j|e II.V. Ie Slachtplaats. "Bet koel ■rent te .u doet enkele mededeelingen me t betrekkini tot gevoerde besorekingen met verschillen autoriteiten omtrent het ontwerp-uitbrei- dingsplan, en verzoekt te willen doen onde zoexen of er nog meerdere besluiten zijn, welke vioo.t het te ontwerpen uitbreidingsp van beteekenis zijn, en deze in dat geval te zijner kennis te brengen. Voorts wordt door hem in overweging gegeven een openbal kennisgeving uit te vaardigen, waarbij be hebben, alvorens plannen te ontwerpen vooi gebouwen, den raad «ordt gegeven zich eer te vergewissen of de voorgenomen plannen niet strijden met het ontwerp-uitbreiding plandaar in dat geval ingevolge art,6 lid en 5 voor deze plannen geen vergunning ka: worden verleend. adviseert naar aanleiding van de verklaril van F.M.Houbaer c.s. inzake afstand van grond voor een verbindingsweg tusschen Ver' Postweg en Verl.Schoolwegdezen bij aan vaarding o.m. de voorwaarde op te leggen,I ook de grond wordt afgestaan, die meer bel noodigd is om den "-eg te kunnen aanleggenj overeenkomstig het ontwerp-uitbreidingspll an de j er beslo als door ntr kenn ht t ui tv ats in h dte reeds herhalen an Ope: sfchenker rti imeren van ITes Dagteekening en volgnummer. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 137