w V/G rij .t geen ior den OElge- °P prijta >uwterrei iv; dezer irden ver| iet rnini- e 1 i s tel ;n dd. 1 jendaal- in 7 ï-''iaij .jde van BESLISSING. \an de firma te berichten, dat het collt |;e van een mededeeling in het schrijven edoeld niets bekend is en dat elke aan vrage afzondeïlijk in beschouwing zal wor len genomen. Ilfotif icatie. L. Ie Boer, irbeids- illing in rjensioe iren van ,7. Centra iBesloten wordt den Raad machtiging te «ragen Th.de Boer te benoemen tot tijde lijk opzichter bij openbare werken in- g' an le oo den datum zijner aanstelling b j arbeidsovereenkomst en tevens over tt gaan tot intrekking van zijn besluit 1? December 1931» ■Clan den Keuringsveearts op te dragen met ie H.V. over het huren van een ruimte var het koelhuis te onderhandelen en daarom trent te rapporteeren. an de mededeelingen wordt kennisgenomen en besloten eventueele meerdere besluiten als door den heer van Hes bedoeld te zij ner kennis te brengen. Met betrekking to het uitvaardigen van een openbare kennisg ap-s in het schrijven bedoeld wordt beslo dp reeds gedane publicatie periodiek te herhalen. 3 trekking schilleni iitbrei- )en ondei ïn zijn 3id ingspl it geval ts wordt openbar] irbij be ~pen voo: sich eers plannen ireidincj rt,6 lid ining ka verklari^^an Openbare Terken op te dragen met de ld van jschenkers in nader overleg te treden voor d d, evmg en 3Chen Vei| bij aan leggen ,1 meer be-1 inleggers idingspfj ruimeren grondafstand als door den heer Hes aangegeven. .Af\ 1/kT AANMERKINGEN. kA! v) Xh^O- V »J(cLejdU4^l Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 138