Xf~ 6 S 3 G BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. G.H.A.Simon Febr.132 XlL Pechn.Ambt. o'7 4-3-'32 L11- 173. ATammerBanning- straat 106,3'berg 14-1-32 Techn. Ambt .0 3-3-'32 Ged. Staten l-3-'32 idem !-3-'32 verzoekt alsnog in erfpacht een perceel woeste grond nabij halte Soestduinen of de] Photax-fabriek ingaande 1 Mei 1932 en voorJ den tijd van 5 jaren tot plaatsing van zij] houten huisje. rapporteert, dat ten behoeve van de 2 ar- restantenlokalen te Soesterberg eenige her] stellingen moeten worden verricht en voor zieningen moeten worden getroffen aan de lichtramen, 2 lichtkokers in het plafond t electrische lichtpunten en vraagt het hiet voor benoodigde crediet ad f 37«" te wille toestaan. verzoekt vergunning ingevolge de Hindert tot aitbreiding zijner bakkerij en het wi| zdsgen dier inrichting, gelegen aan de Ban. ningstraat kadastraal bekend gemeente Soe; in sectie E.2043. BlijBens mededeeling van den Hoofdinspec teur v.d.Arbeid te Utrecht behoeft het hei dd. 1 Maart 1931 toegezonden ontwerp geen wijziging om de naleving van en eischen, gesteld krachtens de Veiligheidswet niet onmogelijk te maken. bericht, dat eenige personen niet bereid zijn te teekenen ten behoeve van de ver breeding van de Koninginnelaan. deelen mede bereid te zijn een bijdrage van f 10.000.- te verleenen in de kosten van verbetering van de Soesterbergschestrai vanaf den Rijksweg te Soest tot den Rijks weg te Soesterberg. onder de in het schrij' ven genoemde voorwaarden. vestigen de aandacht op het verbod ömzalcfi het stellen van voorwaarden van publiekrecl telijken aard bij privaatrechtelijke over-j eenkomsten en zouden gaarne de beschouwing, vernemen, waartoe de kennisneming van het bovenstaande aanleiding geeft. <y O) O Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD. llO-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 139