Jf BESLISSING erceel len of de en voor van zij ■ten ien Raad onder verwijzing naar zijn bt sluit van l6 Februari 1932 voor te stel' ]len niet tot uitgifte van grond in erf pacht over te gaan. esloten wordt tot de herstellingen over gaan en daarvoor een crediet groot f 37.- toe te staan. de 2 ar inige her. en voor aan de >lafond t het hieiïl te wille Hindeme^fce vergunning wordt verleend conform het ht t besluit hiernevens als bijlage gevoegd. 1 het wi 1 de Ban ïnte Soe i'dinspeci t het hea ;rp geen Lschen, 2t niet t bereid ie ver- esloten wordt den Raad een besluit tot aanvaarding der reeds afgestane grondstro ter vaststelling aan te bieden. De ken overige grondstrooken kunnen te zijner Ir. schenking worden aanvaard. .jdrage kosten ;s olie s tra ;n Rijks- st schrij' tijd >d inzake] ibliekrecj ike over- schouwinj van het iBesloten wordt den raad voor te 3tellen als volgt: le. te besluiten tot definitieve vernieu wing van de :3oesterbergschestraat vanaf de Eikenlaan tot Goesterberg en wel in twee gedeelten t.w. van Eikenlaan tot Spoorwegovergang Soestduinen waarviir een crediet benoodigd is van f 53-597» en voort3 van spoorwegovergang tot Soe terberg. |e. van de provincie Utrecht de bijdrage in de kosten in daarbij gestelde voor waarden te aanvaarden.De bijdrage omvaj; 20% der totaalkosten met een maximum van f 1ÓQOO.- voor den geheelen weg. Het oordeel van de vergadering omtrent ■jen inhoud van het rondschrijven van den «inister is. deze, dat de meening van den Jinister als volkomen juist wordt beschouwd. V- 17 Af t ojb. Jv xn v6. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 0 - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. c^JcUl&£*'w. U //l'Zj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 140