'd- 1'ft. -fi- lïïo s C a> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. N.V. P.U.E.M. .M.H.Schmidt te A' dam Techn.Ambt. 0.'7. 'f.v.Breukelen, 3eckeringhstr.15 3oest Tefih.A.mbt. 0."7. 3emeenteontvanger "oest f-3-f32 7-3-'32 8-3-'32 22-2-32 8-3-'32 8-3-&32 KORTE INHOUD. deelt naar aanleiding van het schrijven van Burgemeester en ',7ezhouders dd. 23 Feti 1932,no.237d mede, dat zij iederen verbru; ker, dus ook dien, die een lichtreclame a: de palen zou wilden bevestigen, ter wille is indien de verbruiker zelve van het be trokken Bestuurscollege de vereischte ver gunning voor het plaatsen van de lichtre- cxame heeft verkregen. dringt aan op aanleg van een hoofdbuis d( waterleiding in den Hartweg, zulks ten be hoeve van de aansluiting der perceelen Hartweg 32 en 32a. Beslote bllanghe dé groot waar dez overleg del lich op den w het even Oir.trent wordt te gewacht. je oc lang aa de 1 zijn B.e hun schr bericht naar aanleiding van het desbetre! fend verzoek van Chr.van Grol,dat geen be zwaar bestaat tegen verhuring gan jaar toti jaar van een op een nevensgevoegde teekeni| n groen aangegeven gedeelte van het aan Beetzlaan gelegen gedeelte sectie H. no 502|l het terr den aang atieteek Jfiet adv nen. Int den mede de besli van het verzoekt aanwijzing van de rooilijn voor de Becleringhstraat-Kronmeweg en Korte Har;^ weg, in verband met zijn voornemen tot be bouwing van perceel sectie H.22Ó9» De techn.ambtenaarbelast met de leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert de n.v. rooilijnen aan te houden: a. voor de ^eckeringhstraat 20 meter uit hart van den weg; b. voor den Krommeweg 12 m. uit het hart van den weg en c. voor den Korte Hartweg 12 meter uit he; hart van den weg. b. geeft advies naar aanleiding van het in zijn handen gestelde schrijven van de Schildersgezellenbond om uitbreiding van werkgelegenheid dient van bericht omtrent den stand van zaken ten aanzien van de invordering der b elastingen. Beslote dat hij a. voor hart v c. voor 11 Iet doe Ljnen z Beslote .wan het besloten «J Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 141