Au. A A' kiji. A u. hrijven 23 Fe bil n verbrui eclame ai er wille het he chte ver lichtre- BESLISSING. fdbuis df s ten be- eelen desbetrei geen be- jaar tob e teekenil het aan dll H.no.50a| Besloten wordt aan O.1*/, op te dragen mep belanghebbende overleg te plegen omtrent dé grootte van de lichtreclame en de plaits waar deze zal worden bevestigd. Bij dat overleg ware te straen naar een kleiner m dfel lichtbak en te zorgen dat het verkee: op den weg niet belemmerd kan worden dook het eventueel uitsteken van de lichtbak. Omtrent het resultaat van het overleg wordt tegelijk met een advies rappprt in gewacht. jeoclang niet blijkt, dat meerdere woningen aan de leiding zullen worden aangesloten zijn B.en "7. genoodzaakt zichte houden a&n hun schrijven van 17 Juli 1931 no.2009/7 Jfelet advies der grondcommissie in te win nen. Intwsschen kan aan Chr.van Grol worj- dfen medegedeeld dat hij in afwachting van de beslissing van den Raad met het bewerken van het land kan aanvangen. De grootte van het terrein kan door Openbare 'Verken wor den aangewezen conform de ingezonden situ aft ieteekening. ijn voor orte Har.; n tot be- leidi ng eert de ter uit et hart r uit hei het in n de ing van and van ing der Besloten wordt adressant te berichten, dat hij als rooilijnen moet aanhouden: a. voor de Beckeringhstraat 20 rn. uit he I hart van den weg b. voor den ^-rommeweg 12 meter als voor c. 8 Korte Hartweg 12 meter als vip -Het doen vaststellen van de officieele lijnen zal nader worden overwogen. besloten wordt het dossier te deponeeren Van het bericht wordt kennisgenomen /en Ijfesloten het rapport thans te deponeeren or ■ooi- A XH0\ cAxjuJU^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 142