Xsiï1 h BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ie afd.ter secre- tari e G.'7.Stalenhoef :e Sb erg XÏÏH. A. l*egemaat,Eiicer] laan 19» Soest Xsflr. ffethouder gasbe drijf 1 Voorzitter 9-3-* 32 18-1-'32 /minstens KORTE INHOUD. rapporteert, dat door S.Vlaming, Nieuwe™ 94, dir. der II.V. Bouw- en Handelsmij. "♦Bernsin" niet is voldaan aan de voorwaar-! den, w.o. hen ontheffing is verleend van het behaalde bij artikel 8 der gemeentel!, ke bouwverordening en wel bij besluit van 29 December 1931» le afd.no. I7/50. verzoekt maatregelen te nemen tegen afsll ting van een gedeelte van de Zoom. De Techn.Ambtenaarbelast net de leid-rij van Openbare "flerken adviseert bij schrijvl dd. 8 Maart j.1. no. 333» dit adres niet: behandelihg te nemen, aangezien adre33antf jniet voldaan heeft aan het verzoek om nadfj jinlichtingen omtrent deze aangelegenheid f jvers trekken. geslote) fer 1931 heffing van kenn Bouw- en sloten 01 winnen. - 2-3-'32 verzoeKt te mogen vernemen of bouwvergun-l |ning zal worden verleend voor den bouw var een woning op een terrein, kadastraal bekt gemeente Soestm in sectie D.876» gelegen; de Soesterb. straatbreed 30 M» en diep 3! m. De techn.Ambtenaarbelast met de leid: van bouw- en woningtoezicht adviseert bou' vergunning te verleenen, indien het genoei de terrein een breedte zal hebben van/40 1 bij 10 meter breedte huisperceel eh een diepte van minstens 45 ra. en de rooilijn t bepalen 00 een afstand van 35 raeter uit ht hart van de bestaande Soesterbergschestr. rapporteert mondeling dat hij conform bel sluit van 4 Maart 1932 met den Techn.Uibtl naar van het gasbedrijf heeft gesproken het rapport van het verificatiebureau i.z| controle administratie Gasbedrijf dd. 29 Eebr.1932 no.519 R! en Kem gebleken is, dl de invorderingen op normale wijze geschie-J den. brengt in tegenwoordigheid van het hoofd der afdeeling Financiën ter 3prake het aa gaan van een vaste geldleening. '^ot^eder. is opgesteld een leening groot f 176000.-^ doch de voorzitter is van oordeel dat hetj noodig is de tijdelijke leeningen van het gasbedrijf ad f 100000.- in een vaste leening om te zetten. Het hoofd der afdeej ling Financiën motiveert, dat bij het aar.j gaan van een leening ten bedrage van f I7600Q.- voorloopig met de dan aanwezig! geldmiddelen kan gewerkt worden, waardoor! het voor de gemeente nadeelig zou zijn tel hoogere rente een grooter bedrag op langt termijn te leenen. Ook de wethouder van Financiën is na de toelichting van het hoofd der afdeeling vanmmeening dat het ter is voorloopig met een vaste leening groot f 176000.- te volstaan. Besloti onf orrn aar, b air:oningti Beslote: alhoewel van een 1: sloten vc dmg groc 3 C CT> "O Dagteekening en volgnummer. L_

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 143