BESLISSING. Ni euwei- 3mi j /oorbaar» 3nd van leentelil Luit van - Jffiesloten wordt het besluit dd. 29 Decem ber 1931 le afd.no.17/50 waarbij de ont heffing is verleend in te trekken en hier van kennis te geven aan belanghebbende er louw- en tVoningtoesicht. jen afsl^Jop voorstellevan den voorzitter wordè b< sloten ook het advies van ie politie in tte s leid.ns' [j|ïnnen. schrijvi 3s niet ire33ant k om nadfi senheid uwvergui bouw vai raai beki gelegen i n die p 3! de leid: eert bom et genoei van/40 1 en een ooilijn er uit hei schestr. nform be- chn. \ubt' proken os reau i.z dd. 29 en is, di geschie- Besloten wordt adressant te erichten konform het advies van den techn.Ambten daar, belast met de leiding van bouw- erj oningtoezicht. Besloten wordt het rapport te aanvaarden iet hoofd he. «Lhoewel de voorzitter op c nsolidifeie ce he^ aal var een hooger bedrag aandringt wordt ba- ■ot^edejMCten voorloopig te volstaan, met een be- groot f 176000.-. .76000.- dat het| 1 van het i vaste Ier afdee| i het aan van aanwezia waardoor zijn tej op lang Ier van in het lat het .eening 1/ i. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 144