MS1. s a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. J? "o Aanduiding van den afzender. Voorzitter In verband met de benoeming van een nieu wen Commandant van de Brandweer te Soeste: berg, stelt de voorzitter voor te besluit! tot het volgende: a. de doorverbinding van de telefoon op hi nummer van den vorigen commandant Hoodei opzeggen en deze over te plaatsen op de telefoon van den nieuwen commandant A.Ta mer no. 3^. b. de schakelaar van de sirene geplaatst de woning van J.Hooder doen wegneiaen. Conform Hoofdingenieur va ien Ri j ks1 :atersta:„ Utrecht n t heeft ter secretarie afgegeven een ontwei koopcontract van de aan de gemeente toebe- hoorende perceelen sectie IT.199C (L'ed.) 19 (ged.) en 1959 (Eed. 9 waaruit blijkt dat hij namens den Minister van Waterstaat ge machtigd is gemelde perceelen te koopen voor f 750° •- order de in de ontwerp-koop<j akte omschreven voorwaarden. Het betrefti onderwijzerswoning te Soesterberg en eenij strooken grond ter verbreeding van den Rij w eg De voorzitter deelt mede, dat deze verzoo voorwaarden door Est vorige college van B, en Tconform de beslissing van den Minis ter zijn gesteld en doet het voorstel den Raad te adviseeren tot verkoop te besluit! Beslotei tot verk< doen, ei op te dn komen to wij zerswi ier o.l. u t) 3 3 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 145