d' y- y*. y yo. yi B x<n. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Me j .'Y.Flierinan- T,/i j nhold Afd. Financien ter secretarie T e chn.Andt0'I Eerste Soester Tbetbal-en Athleti lu"b Boest ek- Bewoners Nieuwstr Dir.v,d.Keurings- iisnst ,A. 'Vinter A'f oort Diverse Landarbei- iersbonden Burgerlijk Armbe stuur 13-2-32 Mrt32 11-3-32 3-3-'32 26-2-32 10-3-M2 10-3-'32 11-3-'32 vraagt vergunning voor den verkoop van terken drank in het klein ter plaatse verkoop in de voorlocalitei t en de aange bouwde saai van het perceel Birkstraat li adviseert den raad ter vaststelling voo te dragen een ontwerp-besluit tot wijzig der gemeentebegrooting dienst 1932 no. IS'/. brengt rapport uit omtrent het onderhoJL»s^°^n en den aanleg van plantsoenen. I Besloten weigeren j vas tgeste voir den klein is He t ontw aBgebode legt over een klaren aan len deelnemen, teekeningen lijst, waarop de leden ve«j de athletiekoefeningen te w' bekrachtigd met hunne hac klagen over den onhoudbaren toestand, waarin de Nieuwstraat zich bevindt, in i| band met de verbetering dier straatr* waal mede reeds in Januari 1932 is begonnen ei dringen op spoedige afwerking dezer stral aan. De technisch ambtenaarbelast met de le ding van openbare werken deelt bij diens rapport dd. 10 Maart 1932, mede dat ge noemde Klacht zeer overdreven is, terwijl niet begin Januari, doch eerste in de wd van 22-28 Januari j. L. een aanbang is gq maaKt met de werKzaamheden tot verbeter;] der Nieuwstraat. Hij adviseert adressanï te berichten, dat de uitvoering van het werk regelmatig voortgezet zal worden. zendt verslag over de maand Februari 1; betreffende den gemeentelijken keurings1 dienst. Terzoeuen maatregelen te willen treff^ om in de nooden van eventueel uitgetrok! landarbeiders te voorzien. biedt het jaarverslag over 1932 aan. Bèsloten te[vragen der veree Besloten Notifics Aangezie ders worc mededeeli bonden. Beslotei aan te b: u 3 C OJ O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 149