r- coop van )laatse v de aange, cstraat II Lixng voo xt wijz )32 no. BESLISSING. Besloten wordt de gevraagde vergunning t weigeren aangezien in deze gemeente het vastgestelde maximum aantal der vergunnin vo|r den verkoop van sterken drank in het klein is bereikt. Het ontwerp-besluit zal den Raad -worden aangeboden. onderdon leden ves en te wilj hunne har, Besloten wordt het advies der commissie Openbare "/eiken in te winnen. Besloten wordt aan den Raad de beslissing te [vragen omtrent al of niet subsidieerin, der vereeniging. estand nd ti n vj raat ra W egonnen e ezer stil met de le hij diens dat ge s, terwijII in de «dl ang is gtjl verbeter; adressantjl van het worden. I Besloten wordt het adres te deooneeren. bruari 1; keuringsf notificatie. :n treffe litgetro'K 12 aan. •ngezien voor de uitgetrokken landarbeè ders wordt gezorgd, wordt besloten hierva mededeeling te doen aan de adresseerende bonden. Besloten wordt den Raad het jaarverslag aan te bieden. se Tl r JL/Si \\H l\ V- C^A, IMh 3C Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 150