7- U UX: U \m3. y<i- U L I S S I N G. IngenieJ te Nijael iber I931] sr-ïarminJ 1 ie o.l.l] :e Patent] de 00 tn te l£oo| brengen, seini-per iterweg, it den :king. id en van roor het i niet ge' iken van s iltje voo: aanbreng! :n verzoek id f 75. inbrengen ;iebureau ;de orediij iet diensl m behoevj jlt medei1 illen be id door iding van gewezen - •wandel ia ihoten re L932 (rei' Besloten wordt tot den door den Technisc Ambtenaar van Openbare Perken geadviseerd aankoop over te gaan. Ih en Besloten wordt aan den Raad ter verbeter der woningen een crediet te vragen groot f|745.- en hiervoor vooraf het advies in te wónnen van de gezondheidscommissie. Besloten wordt de vergunning te weigeren aangezien de collecte in hoofdzaak wordt gehouden ten bate van een inrichting van plaatselijk belang n.1. Rotterdam. Besloten wordt de voorgestelde verande ringen te doen aanbrengen en het daarvoor benoodigde crediet ad f 75«- te verleenen indien de begrooting zulks toelaat, en an ders bij den Raad het crediet aan te vrag Besloten wordt bedoelde transparant te doen aanbrengen en het benoodigde «rrediet ad f 45.- te verleenen, indien de begroo- Sng zulks toelaat en anders bij den Raad het crediet aan te vragen. Besloten wordt den Raad het benoodigde crediet aan te vragen. Aan den raad voor te stellen den grond onder de gestelde voorwaarden te aanvaar den, en daarnevens een crediet te vragen groot f 543.- voor het verbreeden van den weg en uitvoering van daarmede verband houdende werken als omschreven in het rap port van Openbare 'Perken. Be nota wordt goedgekeurd. mg en. Ui di\ ///fS 17 t5 c»J( A/ V1 C\ H 17 \J Al Qis^. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. XI o*-\ cLjuJLu^ o AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 152