a- 7- S a "o Vol BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. I Techn.Arabt. O.7!. ll-3-*32 R.A.Kochheim,Beetz- 2-3-'32 laan 34 II. M. v.WelyjJeetz- laan 22 3-3-*32 Ten?. Techn.Ambt. 0.7. AKI. Gezondheidscommis sie Baarn Ged. Staten si». Ider l2-3-*32 15-3"'32 l -3-'32 KORTE INHOUD. zendt rapport omtrent de gehouden aanbed ding voor den bouw van een wachtlokaal voc den autohusdienst halte Eikenlaan op een terrein gelegen aan de Birkstraat, hoek Eikenlaan, en adviseert de uitvoering van, het werk op te dragen aan den laagsten in-[ schrijver J.J.Mets voor de som van f Ó66,6 verzoekt over te gaan tot rooiing van een boom, staande voor het door hem Gewoonde perceel. De Technisch Ambtenaar, belast met de lei ding van O.'U adviseert het verzoek NIET i te willigen. verzoekt over te gaan tot rooiing van een boom, staande voor het door hem bewoonde perceel. De technisch ambtenaar belast met de lei ding van 0.7. adviseert het gevraagde ver zoek NIET in te willigen. bericht omtrent den afstand van grond doo: eenige personen ten behoeve van de verbree- ding van den Nieuweweg en de Beukenlaan en doet vootstellen tot Verbetering van die wegen dringt er op aan de perceelen Braamweg 12 en 14 te doen aansluiten, waarbij haar is gebleken, dat het water pit verontreinigde ■eslote ujü te v der Comm Conform vwrdt be bodem Komt en ongeschikt is voor raenai lonform wbrdt be te besch migae age-'M deele.n mede, dat de Ilinister van BinnenlaB sche Zaken ongetwijfeld bezwaar zal maken I tegen de besluiten regelende de voorzienir.1 en in de werkloozenzorg en wijzen er op dat te dezer zake geen uitgaven mogen vor-1 ien gedaan. deelen mede in de vernieuwing van de Boes verbergsche3traat een provinciale subsidie te verleenen groot f 10000.- wel onder de gestelde voorwaarden omschreven in gemelde! Grief van het college, lan den din een slane gr te vrage tlt heKa de grond gin rege lan de van de u Beslote te deele slhrijve gisteund neemt ni hlster t leslote lén de v straat t ie subsi In afwi November sloten t S^bruikm den voor naar de Verzocht te macht straat e schrijve schillen A Cl> CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 153