1 7 Af Af v BESLISSING. i aanbesi 3kaal vol op een hoek ring van gsten in- tl f 666,6j ■S van eed ewoonde et de leij ek NILTi Besloten wordt het werk in eigen beheer uit te voeren en hieromtrent het advies der Commissie Openbare '7erken in te winne Conform het advies van. Openbare 'Verken wordt besloten het verzoek &f te wijzen, van een ewoonde t de lei-I agde ver-" grond dootl e verbree'J enlaan en van die I Conform het advies van Openbare 'Verleen wordt besloten afwijzend op het verzoek te beschikken. tanweg 12 haar is treinigdel aenage-'i»a| lan den Raai ter vaststelling aan te bie den een besluit tot aanvaarding der afges slane grondstrooken en daarbij machtiging te vragen de voorwaarden met betrekking tot hekafscheidingen, outten, enz. ioor de grondeigenaren gesteld, met hen te mo gen regelen. an de Waterleiding My. kosten opvragen van de uitbreiding der hoofdbuisleiding Binnen! al maken oorzieniil n er op ogen wor*- i de OoeeI subsidié! lesloten wordt aan de Ged. Staten, mede te deelen, dat kennisgenomen is van hun slhrijven doch, dat het collegedaarbij gesteund door den Raad, het standpunt in- nlemt nimmer in de beslissing van den Mi nister te zullen berusten. Besloten wordt aan den Raad voor te stel f§n de vernieuwing van de Soesterbergsche onder de straat tot Soestduinen te hand te nemen eh n g eraeldsl de subsidie van de Provincie te aanvaarden. Sn afwijking van het raadsbesluit van 11 November l}3d waarbij in ralncipe werd be sloten tot vernieuwing van de straat door gèoruikmaking van teerslakken, zal nu wor den voorgesteld een onderzoek in te steil naar de kosten van andere wegconstructies Verzocht zal worden het college van B.en te machtigen omtrent de vernieuwing van d£ straat eene ooenbare aanbesteding uit te schrijven rekening houdende met die ver schillende wegconstructies. Daarna zal en Aj Af IHH&. c*J\ f- V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. XS, YhHL). Jtc<aS<4jL>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 154