6 6 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3tr rechn,Ambt. Bouw en -Voningtoezicht Afd.Financiën S 14. Chr.Besturenbond Soest Techn.Ambt. 0.W io-3-«32 17-3-' 32 KORTE INHOUD. biedt ter behandeling aan eenige verzoeke! om bouwvergunning vergezeld van de noodyj teekeningen en adviezen. biedt ter vaststelling aan een ontwerp- beantwoording - in den vorm van ren supplJ toire toelichting - van het schrijven van ^ed.staten dd. 8 Maart 1932, 3e afd. no. 172/544 betreffende de opgave der uitgave! en inkomsten blijKens de gemeenterekening over het dienstjaar 1930 "ten dienste van de financiee^-e verhouding tusschen het ril en de gemeenten. ai., den (Sin aang overleg ïflrken e pi verg kl.nstig en geboe 1/ ?081 Be ontw vlstgest verzoekt le aan de georganiseerde kostga» vers onderTe bouwvakarbeiders werk te wil len geven als zij uitgetrokken zijn. 2e. aan de landarbeiders die niet bij de t werkverschaffing werden geplaatst, eveneer,1 een toeslag op de werkloozenuitkeering toe. te kennen. In verband met de beëindiging der regelini van het college van Burgemeester en hethou ders dd. 12 Februari 1932 betrekking hebte'1 de op aan verzekerde arbeiders te verstrell ken hulp, wordt voorgesteld bij het tewerl stellen van arbeiders aan openbare werken! een door hem omschreven gedragslijn te vol gen, Beslote dat met dln reke vin in h Beslote al ie te hla gege sb 311ing ginachti wferdt me tewerk t e [wordt vgrleeni ll.jk ove bg stuur. Het hie jO April (J 3 C 03 bil. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 155