verzoeke;! nt1,terp en supplej j ven fd. ui reKening| ste van n het rij .w erp- i supplel 'en van I no, iitgaver.1 e ko stgari rk te wilt jn. bij de i eveneen ering toei BESLISSING. In den raad het benoodigde crediet wor den aangevraagd. Alles zal geschieden in oferleg met de Commissievoor Openbare iflrken en zoonoodig met Ged.Staten. J)e vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nos. 1/497» l/5°6 1/512, 1/513. 1/515» 2/197» 2/198. I/508 le ontwerp-beantwoording wordt conform vfstgesteld Besloten wordt aan den bond te berichten dat met de belangen der werkloozen zal wo den rekening gehouden in den geest omschr vin in het verzoekschrift. r regelitó en 'Vethouj ing hebta verstrei et tewer: e werken jn te vo3 Besloten wordt den Technisch Ambtenaar mlie te deelen, dat overeenkomstig het do hlm gegeven schema van de wijze der tewer stelling is besloten en hij tot uitvoerin gemachtigd werdt, mits rekening gehouden wferdt met de gezinsomstandigheden van de tewerk te stellen arbeider. Ontrent mn't elwordt besloten de daarin bedoelde steun verleening voor iedere arbeider afzonder lijk over te laten aan het Burgerlijk Arm bfe s tuur Het hierbepaalde zal gelden tot en met 30 April I932. or k- ^k. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 156