BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. H.V. Arnh.7aterl Mij. H.V. Jac Vos en Co's Exportslach terijen 3e Afdeeling. B.J.Rosmuiler Hieuwstraat Soest Alg. lied. ChrAmbte naar abond Heel Hornsveld 2l-3-'32 17-3"' 32 H-3-' 32 22-2-32 Maart( 32 2-3~'32 zal gaarne in kennis worden gesteld eet een toegezegd onderzoek inet betrekking tl den eigendom van het "begin van den Veld- weg, zulks in verband met het totstandbrej gen eener waterleiding-uitbreiding in iiel 'eg. verzoek van de H.V. Jac Vos en Co's Ex portslachterijen ca zoo ig mogelijk maatregelen te treffer tot schraooing val de "bepalingein de verordening op den Keu] ringsdienst van Vee en Vleeschwaarbijl verplichtend wordt gesteld de keuring varj vleeschwareh die in deze gemeente worderl ingevoerd, zulks naar aanleiding van een] uitspraak van den Hoogen Raad van 22 Bell ri j.1. (geval Alphen a/d Rijn) waarbij] bepaald is dat een dergelijke bepaling nl verbindend as. Voorts verzoekt genoemd H.V. officieuse] ontheffing van de verplichting tot het tl invoerkeuring aanbieden van ingevoerde vleeschwarenzoolang in de schrapping vai genoemde bepalingen nog niet bij officie'ej wiiziging der verordening is voorzien. Biedt het prim.kohier Hondenbelastint 1932 aan. vraagt ontheffing van art.^ der lïouwverj ordening voor het bouwen van een winkel- pakhuis aan zijn woonhuis op den hoek Hi e uw s traa t-Ha r tweg De Technisch Ambtenaar, belast met de leiding van Bouw- en woningtoezicht geef] in overweging afwijzend op het verzoek t beschikken aangezien volgens de schéts het ontwerp-uitbreidingsolan ernstige be zwaren tegen dezen bouw bestaan. vestigt de aandacht 00 de door zijn borf geboden gelegenheid om in het bondsorgaal "de Christelijke ambtenaar"zonder eenige kosten eventueel voorkomende vacatures f de personeelsbezetting bekend te maken oproepingen van sollicitanten te plaats Jpat schr aln openb ikan adre bieding v meur nood nis te ge m'( f de ot Op te raa- vperde vl zaak geer en verzoekt daarvan nota te nemen. vraagt verlof, voor den verxoop van al( holhoudenden drank anderen dan sterken drg.nk in de nieuw aangebouwde van het perceel de Zoom 7» ^a<d sectie P.no.793» et koh uLrden a Keslote tt bi ede h' ffing g< 03 de rc oilijn schreden oc nform algemeen 1 sterker) localiteit L. bekend egen p bi adsorg gt en kor dpn die Apbtenai rteht lat ver hét beel Dagteekening en volgnummer. A-I I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 159