3' "rfr BESLISSING. te ld raet j ektcing en Veld- ts tandheel ng in lief Go' s Ex- mogelij k| ooi ng va] den Keu] waarbij I ;uring va] ie worder van eer.j jet schrijven om bericht en ^aad zenden in ODenbare werken. tn 'era in adressante mede te deelen, dat aan bieding van ingevoerde vleeschwaren niet meor noodig is. Van deze beslissing ken nis te geven aan den Veearts-Keurmeester jJe t de opdracht geen processen-verbaal fte maken bij niet aanbieding van inge erde vleeschwaren en uit den aard der ze.ak geen rechten meer te heffen. waarbijl spaling nl |f icieuuel tot het tl evoerde rauping va j officihi orzien. lasting r Bouwverj n winkel-I n hoek met de icht gee'l verzoek t- schèts ■nstige bet ''zijn borj )ondsorgaa] Ier eenige icatures j ;e maken j te plaatee aen |let kohier zal den Raad ter vaststelling den aangeboden. fcesloten wordt het dossier den Raad aan te bieden met voorstel de gevraagde ont heffing niet te verleenen aangezien vol gens de thans nog geldende regelen de rpoilijn in te ernstige mate wordt over schreden en eene bebouwing van het terre cbnform adressants bedoeling niet in het atlgemeen belang is. in het lits da: egen plaatsing der advertenties Bondsorgaan bestaat geen bezwaar gten kosten zijn verbonden. Andere bond dfen die van de Alg. ITed. Christelijke Albtenaarsbond genieten hetzelfde voor recht so op van al sterken localiteHj bekend i |et verlof h|t besluit wordt verleend overeenkomstig hiernevens als bijlage ge-voeg traan rganen :d. {>y c/V' XHIA>- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. oJi cLX-Z&viXA AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 160