m. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. J=P Aanduiding van den afzender. 7ed. L. J.Th.Bekke Ml. 514. 3W. Techn.\mbt. 0."*', Afd.financiën ter secretarie Commissie van bij stand Grondbedrijf •S !9-3-'32 22-3-'32 24-3-32 KORTE INHOUD. verzoekt wederom toestemming te willen verleenen tot het plaatsen van een kiosk op gemeentegrond teneinde daarin verver- schingen, sigaren, sigarettenenzte kun nen verkoonen. Voorts verzoekt adressante vermindering van de recognitie in verband met ie slech tijdsomstandigheden. vraagt een bijzonder crediet van f 5^* toe te staan voor behang- en schilderwerk van de onderwijzerswoning in de Kerkebuur verzoekt te mogen vernemen of de rijwiel vergoeding aan C.G.J.van Heijsti die tb met bureauwerkzaamheden is belast, moet worden uitbetaald. toest zllfde vo ■dor ver Isl staat 23-3-'32: bericht nci^r aanleiding van de desbetref fende aanvrage van Herzinger en Schimmel, dat tegen verKoop van een perceel gronds, groot 4_ 1000 M2 tegen een prj s van f 2.- per 112 geen bezwaar bestaat. 1 X/h- Idem 23-3-'32 lil Idem 3lJ. Idem 23-3-'32 ■3-32 adviseert naar aanleiding van het verzoe van Chr.van GrolLaanstraat 63 om in huur te mogen hebben een gedeelte van het aan Beetzlaan gelegen perceel sectie H.no.502 genoemd gedeelte te verhuren voor 2 jaren tegen eene huurprijs van f 5»- aer Jaari mits de voorwaarde wordt opgenomen dat 00 bij verkoop de huur tusschentij.ds kan '"or dén beëindigd. bericht geen bezwaar te hebben tegen ve! koop van een aan de Middenlaan gelegen p ceeï gronds', groot ongeveer 1000 M2 aan J.Vos voor een prijs van f 1,75 Per K2, zulks onder voorwaarde van de 'door den technisch ambtenaar voorgestelde ruiling voorts dat op het perceel enkel mag worde gebouwd een bijgebouw dienende voor het pensionbedrijf De Commissie heeft geen bezwaar tegen ofl derhandsche verhuring van de perceelen te' kend als sectie A. ged, van $661140 en 1143 voor een huurprijs van f 175*" onder voorwaarde dat ook het gemeentepaard 00 fe perceel mag worden geweid. man den te vraget ieromt: TOchniscl JL.in den hfet advii den voor. «vereen wlrden v rl.il ing tce te v f 1000.- 4omin& v cfeel eni bi j geboi ■fconf orr den vo03 Dc 0rn te de geste Ipt gerne 3 C "O Dagteekening en volgnummer. L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 161