'1' Af H 5-1 -Af -Al B E S L I S S I N G. willen en kiosk verver- Si te kun indering de slee'; n f 50.- ilderweri Rerkebuur e rijwiel die thaa tmoet desbetre; Schimmel, te toestemming wordt wederom onder de zelfde voorwaarden verleend. «Toer vermindering der recignitie ad f 5( bi staat geen aanleiding. an iror.I f 2.- et verzoe m in huur het aan H. no502: r 2 jaren er jaar en dat oc s kan ""or tegen ven elegen p M2 aan per ?I2, or den ruiling mag worde; oor het tegen or.- ceelen "be-j 1140 en 5»- onder aard o 0 h| an den Raad een bijzonder crediet aan te vrageb groot f $0. -. Hieromtrent hét advies te vragen van der chnisöh Ambtenaar bij Openbare 'Verken. Man den Raad zal worden voorgesteld conf het advies der Commissie. ■Jonforrn het advies zal $ran den Raad wor den voorgesteld. Overeenkomstig het advies zal den raad wbrden voorgesteld tot verkoop en tevens rLiling te besluiten. Aan het voorstel tpe te voegen de bepaling dat een bedrag fj 1000.-boete wordt verbeurd bij niet-na- kfcninh van de voorwaarde dat op het per cfeel enkel gebouwd mag worden wanneer hei bijgebouw dient voor het pensionbedrijf ftonform het advies zal aan den Raad wor M: voorgesteld de perceelen aan A.van X0rn te verhuren voor f 1/5.- en onder ■•gestelde voorwaarde van het weiden var "e gemeentewaard. orm van AANMERKINGEN. 1/ \A~ v_y(/' 9.41)3. Ia xï-fi Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. <\y CK/(

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 162