I l Jt5' 8 a J? 3X). J1/. 33 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. G.J.Landweer Soest Bestuur der R.K. Lagere School te 3berg 4'ievr'Y. C-"e ver dag - Raadsheer lil. IWillem Arnta stich ting Utrecht lil. 114. 11 f. 11L. Burgerlijk Armbestuur 17-3~'3< Afd.soest Aarts- diocesanen R.K. Boeren- en Tuin- dersbond J.H.G.v.d.foude administrateur Voorth.uj.zen Gemeenteontvanger Soest H.Oostema io-3-'32 i7-3-'32 i9-3-*32 17-3-' 32 19-3-' 3« 19-3-' 21-3"*132 19- 3-'32 KORTE INHOUD. verzoekt te bevorderen, dat voortaan gee straatvuil meer wordt opgeslagen aan de Nieuwerhoekstraat bij de Koninginnelaan, Te ""echnisch Ambtenaar belast {net de lei ding van den uienst Openbare "/erken deelt mede, dat hijreeds opdracht heeft gegeven bedoeld straatvuil voorloooig op een andei plaats op te slaan. vraagt medewerking tot het aanschaffen r a. een nieuwe taalmethode voor R,K.3chole: voor het 4e t/m 7e leerjaar; b. een niauwe teekenmethode voor R.K.Scha voor net le t/m Je leerjaar. Adressante vraagt toestemming tot toela ting van haar zoon op de openbare U.l.ó, Baarn, aangezien zij slecnts tijdelijk te Soest vertoefd en voornemens ia naar Baan te verhuizen. verzoekt van de haar toegekende invalidi leslote als te 2 .ar. Qpe itig d« "jeghaler ■Aan der Sjs te Iroden i J' ris v< T' r klari laarn mc dLe geme leen te i oedgei teitsrente f 0,50 per week te mogen beste> win de den voor zakgeld. d' voo] Vanaf 24 Augustus 1931 i-s f 122,20 oer ÏLeegdeS jaar irivaliditeitsrente toegekend. bericht dat alsnog een bedrag van f l,60^pfotific voor rekening van het Bestuur is genomen Steuniaitkeering werkloozen) verzoekt afschaffing van de oocenten on gebouwd op de Grondbelasting. !eslot< te biedc f932 eer meer mof bij de 1 deze deelt mede, dat hij de brieven terzake v de door de gemeente ingediende vordering zijnen laste heeft doorgezonden aan den 3 recteur van den Bed. bond van gene er. team! naren,die te zijnen behoeve een en ander zal behandelen. bericht dat zijn ambt wegens zijne ziekt' sinds 15 Maart j.1. wordt waargenomen doo: ziun plaatsvervangerden heer L.A.Heijst en de gemeentekas aan dezen op 15 Maart j heeft overgedragen. deelt mede, dat zijn zoon met ingang van 1 April a.s. de Ambachtsschool te Amersfo^j hoont te bezoeken en verzoekt in verband daarmede geheele of gedeeltelijke tegenoe' koming in de reiskosten door zijn zoon te ma ken an adr wbrdt dn wbord wc me itregc fpn. Aan der verlof 1 riet adr haad mei sting te van het vte n die vettiger 4) 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 163